ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zadania realizowane z budżetu państwa ❯ "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Zadania realizowane z budżetu państwa"

Zadania realizowane z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-25
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego w roku 2024r. mogą złożyć deklarację uczestnictwa w programie do 31.08.2023r. Informujemy, że zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków przez właściwego Ministra, Gmina Góra będzie prowadziła nabór uczestników do programu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 •  uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 •  dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W celu złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zapraszamy w terminie do 31.08.2023r., do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23 lub telefonicznego w godzinach funkcjonowania Ośrodka pod numerem tel. 65 543 22 01 wew. 46 lub 539 915 736.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO