ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zadania realizowane z budżetu państwa
← Powrót do strony głównej

Zadania realizowane z budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" Modułu I i II.

2024-03-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na rok 2024. Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania:

 • dotacja celowa z budżetu państwa w 2024 r.  wynosi 168 700,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 140 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 308 700, 00zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem modułu I i II Programu  jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01   w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
 •  bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-03-11
Logo flaga i godlo PL

Informujemy, że Gmina Góra otrzymała dofinansowanie w kwocie 165.240,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina Góra planuje wsparcie dla 18 osób w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

- telefonicznie nr tel. 65-543-22-01 w. 46 w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00

- na stronie internetowej www.opsgora.pl .

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór i uczestnictwo w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

2024-03-11
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że w dniach od 12.03.2024r. do 18.03.2024r. przyjmowane będą karty zgłoszeniowe do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci usług opieki wytchnieniowej w roku 2024 proszone są o kontakt osobisty z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23. tel. 65 543 22 01 (wew. 46)  oraz o zapoznanie się z Regulaminem „Naboru i uczestnictwa w Programie Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.

Regulamin oraz pozostałe dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze OPS w Górze (pokój nr 5) oraz na stronie www.opsgora.pl

Dokumenty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 12.03.2024r. - 18.03.2024r., osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze w pok. 5 (poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek od 7.00 do 15.00) lub przesłać na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 23, 56-200 Góra lub przez ePUAP.  Liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka.

Załączniki:

 1. Regulamin „Naboru i uczestnictwa w Programie Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 (plik docx 34KB)
 2. Załącznik 1 Karta zgłoszenia (plik docx 181KB)
 3. Załącznik 2 Klauzula informacyjna RODO (plik docx 171KB)
 4. Załącznik 3 Klauzula informacyjna RODO OPS (plik docx 170KB)
 5. Załącznik 4 Karta realizacji usług (plik docx 173KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-02-12
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 659.685,00na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zadaniem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnościami w szczególności poprzez:

 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”

2023-12-27
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.”. Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Wartość zadania:

 • środki z Funduszu Pracy wynoszą 21.045,46 zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 6.264,35 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 27.309,81 zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem Programu  jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez Asystentów Rodziny, w tym również zadań, o których mowa w art. 8 ust 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz. U. z 2023r. poz. 1923).

W ramach programu zostaną dofinansowane:

- dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2.000,00 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części,

- koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), poniesione za okres: listopad  i grudzień 2023r.

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-12-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że w dniach od 18.12.2023r. do 22.12.2023r. przyjmowane będą karty zgłoszeniowe do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie i korzystaniem z bezpłatnych usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z Regulaminem „Naboru i uczestnictwa w Programie asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Czytaj całość artykułu "„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Regulamin „Naboru i uczestnictwa w Programie asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 (plik pdf 379KB)
 2. Załącznik 1 do Regulaminu - Karta zgłoszenia (plik docx 182KB)
 3. Załącznik 2 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO (plik docx 171KB)
 4. Załącznik 3 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO OPS (plik pdf 204KB)
 5. Załącznik 4 do Regulaminu - Karta realizacji usług (plik docx 174KB)
 6. Załącznik 5 do Regulaminu - Ewidencja biletów komunikacji (plik docx 101KB)
 7. Załącznik 6 do Regulaminu - Ewidencja przebiegu pojazdu (plik docx 102KB)
 8. Załącznik 7 do Regulaminu - Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (plik pdf 259KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-06
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej w roku 2024r. mogą złożyć deklarację uczestnictwa w programie do 14.11.2023r. Informujemy, że zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu, jest konieczne do diagnozy potrzeb w tym zakresie. Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków przez właściwego Ministra, Gmina Góra będzie prowadziła nabór uczestników do programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w tym:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program ma także na celu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W celu złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zapraszamy w terminie do 14.11.2023r., do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23 lub telefonicznego w godzinach funkcjonowania Ośrodka pod numerem tel. 65 543 22 01 wew. 46 lub 539 915 736.

Ikonka symbolizująca artykuł

"Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-08-25
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego w roku 2024r. mogą złożyć deklarację uczestnictwa w programie do 31.08.2023r. Informujemy, że zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu. Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków przez właściwego Ministra, Gmina Góra będzie prowadziła nabór uczestników do programu.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 •  uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 •  dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Czytaj całość artykułu ""Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację programu „Opieka 75+” - edycja 2023

2023-06-28
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra w roku 2023 uzyskał dotację celową z budżetu państwa na realizację  Programu „Opieka 75+” na rok 2023

Wysokość dofinansowania  66.864,00 zł.

Wartość całego zadania 296 400,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Wartość dofinansowania 5 698,00 zł. Całkowita wartość zadania 7 122,50 zł.

2023-06-13
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 698,00 zł. na realizację  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Uzyskane dofinansowanie pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Głównym celem Programu jest

1. Wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

2. Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze realizuje zadanie Modułu II Programu poprzez zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez Gminę Góra w ramach programu realizowanego w 2022r.

Gmina planuje objąć wsparciem 21 seniorów, którym zostaną użyczone opaski bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi na okres od lipca do 31.12.2023r. Adresatami są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01 w 37  w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
 • lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł.

2023-04-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie   w kwocie 82.579,20 zł na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 

Czytaj całość artykułu "Dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 82.579,32 zł. Całkowita wartość zadania 82.579,32 zł."

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 526.932,00 zł . Całkowita wartość zadania 526.932,00 zł.

2023-04-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 526.932,00 zł na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Czytaj całość artykułu "Dofinansowanie na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 z dotacji państwowych funduszy celowych ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wartość dofinansowania 526.932,00 zł . Całkowita wartość zadania 526.932,00 zł. "

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" Modułu I i II.

2023-03-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Programu "Posiłek w szkole i w domu" na rok 2023. Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania:

 • dotacja celowa z budżetu państwa w 2023 r.  wynosi 175 400,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 130 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 305 400, 00zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem modułu I i II Programu  jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01   w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,

lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.

Ikonka symbolizująca artykuł

Aneks do umowy o dofinansowanie realizacji Programu "Posiłek w szkole i w domu" Modułu I i II.

2022-10-25
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na rok 2022. Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania po podpisaniu aneksu

 • dotacja celowa z budżetu państwa w 2022 r.  wynosi 143 000 ,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 87 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 230 000, 00zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem modułu I i II Programu  jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01   w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
 • lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Aneks do umowy o dofinansowanie realizacji Programu "Posiłek w szkole i w domu" Modułu I i II.

2022-07-21
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na rok 2022. Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania po podpisaniu aneksu

 • dotacja celowa z budżetu państwa w 2022 r.  wynosi 132 760 ,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 94 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 226 760, 00zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem modułu I i II Programu  jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01   w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
 • lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację programu „Opieka 75+” - edycja 2022

2022-04-29
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra w roku 2022 uzyskał dotację celową z budżetu państwa na realizację Programu.

Wysokość dofinansowania  64.961,00 zł.

Wartość całego zadania 240.397,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Wartość dofinansowania 64 092,58 zł.

2022-04-19
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie w wysokości :

Moduł I  -  18 312,17 zł ,

Moduł II - 45 780,41 zł.

Całkowita wartość zadania 64092,58 zł.  Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Realizacją zadnia zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze realizuje zadanie Modułu I i II Programu .

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01 w 37  w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00,
 • lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022

2022-04-05
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze  informuje, iż otrzymała dofinansowanie w kwocie 349.452,00 zł na realizację  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

2022-04-05
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra / Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymał dofinansowanie w kwocie 58.752,00 na realizację  Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Czytaj całość artykułu "Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu" Modułu I i II.

2022-03-21
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra informuje, iż otrzymała dofinansowanie na realizację  Programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na rok 2022. Program jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Wartość zadania:

 • dotacja celowa z budżetu państwa w 2022 r.  wynosi 111 800,00zł.
 • środki własne Gminy  wynoszą 80 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt realizacji Programu  wynosi 191 800, 00zł.

Realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Celem modułu I i II Programu  jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowego w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym – w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Informację w sprawie Programu można uzyskać:

 • telefonicznie na nr tel. 65-543-22-01   w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek od 8.00 do 16.00 / wtorek- piątek  od 7.00 do 15.00 ,
 • lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Ośrodka przy ul. Poznańskiej 23.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO