ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ PROJEKT „AKTYWNE WSPARCIE SOCJALNE W GMINIE GÓRA”
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

PROJEKT „AKTYWNE WSPARCIE SOCJALNE W GMINIE GÓRA”

2022-09-07
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Okres realizacji projektu:  01.05.2021– 30.04.2023

Gmina Góra za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze  realizuje projekt

"Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczy oraz do osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wśród nich osób z problemami alkoholowymi z terenu gminy Góra. Głównymi celami wynikającymi z zakresu działań, są przede wszystkim: nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród uczestników projektu, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny.

Wsparciem objęto 57 osób, w tym osoby mające  trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczy oraz osoby  z problemami alkoholowymi z terenu gminy Góra. W projekcie zakończyły udział 22 osoby, z czego 20 osób uzyskało efektywność społeczną. Pozostałe osoby nadal są objęte projektem i kontynuują udział w działaniach projektowych.  Uczestnicy projektu są min. objęci pracą socjalną, wsparciem finansowym, otrzymali specjalistyczne wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, specjalistyczne wsparcie indywidualne o charakterze prawnym oraz uczestniczyli w treningach kompetencji i umiejętności społecznych na zajęciach grupowych. Osoby z problemami alkoholowymi uczestniczą ponadto w indywidualnych sesjach couchingowych.  Z osobami/rodzinami mającymi  trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczy systematycznie pracują asystenci rodzin.

 Ponadto zorganizowano wyjazd integracyjny do parku rozrywki dla 20 uczestników projektu i ich otoczenia.

Informacje dotyczące projektu udzielane są w biurze projektu OPS Góra ( biuro  nr 5 ), pod nr telefonu 65-543-22-01 w. 46,  pod adresem e-mail: biuro@opsgora.com.pl oraz indywidualnie u pracowników socjalny z poszczególnych rejonów opiekuńczych, telefon: 65-543-22-01 w. 37,38.39,43,44.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO