ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Świadczenia ❯ Dodatek węglowy
← Powrót do strony głównej

Świadczenia ❯ Dodatek węglowy

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia >> Dodatek węglowy

Dodatek węglowy to wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia (kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy jest jednorazowym świadczeniem, które dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 zł.

Gospodarstwo domowe to:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który jako pierwszy złożył taki wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477).

Terminy składania wniosków

Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć wniosek do 30 listopada 2022 r. Po wskazanym terminie wnioski pozostawia się bez rozpoznania. 

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W tym przypadku wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, będzie miał możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO