ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty ❯ Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekty"

Projekty

Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja do projektu „Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" – nabór II

2022-04-22
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż prowadzi rekrutacja do  projektu  "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczy oraz do osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem, wśród nich osób z problemami alkoholowymi z terenu gminy Góra. Głównymi celami, wynikającymi z zakresu działań, będą przede wszystkim: nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród wszystkich uczestników projektu, wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny, pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny.

W ramach wsparcia uczestnicy projektu będą mogli nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i uniezależnienie się od pomocy społecznej, umiejętności gospodarowania zasobami rodziny poprzez warsztaty kompetencji społecznych w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli możliwość korygowania postaw w celu pełnienia właściwych ról społecznych oraz terapia uzależnień poprzez pracę coucha i trenera.

W ramach II naboru do projektu planowane jest objęcie wsparciem 15 osób w okresie od 1 maja 2022r. do 30 kwietnia 2023r.  W przypadku większej liczby chętnych zostanie sporządzona lista rezerwowa.

Informacje na temat możliwości wzięcia udziału w projekcie udzielane są w biurze projektu OPS Góra (biuro  nr 5), pod nr telefonu 65-543-22-01 w. 46,  pod adresem e-mail: biuro@opsgora.com.pl oraz indywidualnie u pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów opiekuńczych, telefon: 65-543-22-01 w. 37,38.39,43,44.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa do 30.04.2022r.

Okres realizacji projektu: 01.05.2021r do 30.04.2023r

Całkowita wartość projektu:1 018 063,15 zł

Kwota dofinansowania: 857.063,15 zł

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO