Warning: filesize(): stat failed for ../../files/swidwin/16598_10122020170842_Zalacznik_nr_1.doc in /home/server731134/ftp/www/osrodki/swidwin_bip/index.php on line 579
 • Załącznik 1 (plik doc 0KB)
 • Szczegółowe informacje o stanowisku (plik docx 15KB)

 • Warning: finfo::file(../../files/swidwin/16598_10122020170906_Zalacznik_nr_2.docx): failed to open stream: No such file or directory in /home/server731134/ftp/www/osrodki/swidwin_bip/index.php on line 577

  Warning: filesize(): stat failed for ../../files/swidwin/16598_10122020170906_Zalacznik_nr_2.docx in /home/server731134/ftp/www/osrodki/swidwin_bip/index.php on line 579
 • Załącznik 2 (plik docx 0KB)
 • Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2020-12-10
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść: Robert Szczepaniak

  1. 2020-12-10 (17:06:03)
   Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2020-12-10 (17:08:09)
   Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Szczegółowe informacje o stanowisku
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  3. 2020-12-10 (17:08:42)
   Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  4. 2020-12-10 (17:09:06)
   Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  5. 2020-12-10 (17:10:50)
   Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  6. 2020-12-10 (17:13:31)
   Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  7. 2020-12-10 (17:14:44)
   Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  8. 2020-12-10 (17:15:09)
   Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  9. 2020-12-10 (17:15:36)
   Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  10. 2020-12-10 (17:15:51)
   Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  11. 2020-12-10 (17:16:22)
   Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Data publikacji: 2020-09-14

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  Referent d/s administracyjno-gospodarczych
  I. Niezbędne wymagania:
  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Niekaralny.
  3. Korzysta z pełni praw publicznych.
  4. Wykształcenie wyższe.
  5. Umiejętność obsługi komputera.
  6. Znajomość następujących przepisów prawa:
  - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r . poz. 256 z późniejszymi mianami).
  - BHP,
  - ustawa o pomocy społecznej w dnia 12marca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593)
  7. Umiejętność analizy i weryfikacji danych.

  II. Wymagania dodatkowe.
  1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych i Internetu,
  2. Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku.
  4. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
  5. Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu.

  III. Zadania wykonywane na stanowisku.
  1. Prowadzenie spraw inwestycji, remontów i konserwacji budynku MOPS.
  2. Zabezpieczenie p.pożarowe budynku MOPS. Właściwa gospodarka p.pożarowa.
  3. Zaopatrywanie pracowników obsługi w odzież roboczą i ochronną oraz prowadzenie gospodarki tą odzieżą.
  4. Prowadzenie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej sprzętu technicznego i urządzeń MOPS.
  5. Prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem magazynowym.
  6. Codzienne wydawanie produktów żywnościowych z magazynu na podstawie dzień wcześniej złożonego zapotrzebowania.
  7. Wprowadzanie danych ewidencyjnych, edycja i wydruk decyzji w systemie informatycznym OPIEKA.

  IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
  1. Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin.
  2. Zatrudnienie od października 2020 roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
  3. Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.
  4. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  5. Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym.
  6. Budynek biurowy jest jednopiętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, posiada windę krzesełkową.

  V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W sierpniu 2020 r. tj. miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie był nie niższy niż 6%.

  VI. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia);
  4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
  9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z prowadzoną rekrutacją.
  Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzulę: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ……. .

  VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie przy ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko: Referent d/s administracyjno-gospodarczych umieszczonym na kopercie w terminie do dnia  25.09.2020r. do godz. 9:00 (decyduje data i godzina wpływu do MOPS w Świdwinie).
  2. Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

  VIII. Informacje dodatkowe:
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Kierownika MOPS w Świdwinie.
  2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 3652629
  3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  4. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka: www.swidwin.mopsinfo.pl, Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip-swidwin.mopsinfo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. Ośrodka.

  Anna Zdunek
  Kierownik MOPS w Świdwinie

  Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (plik doc 46KB)
  2. Załącznik nr 2 (plik docx 13KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2020-09-14
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść: Robert Szczepaniak

  1. 2020-09-14 (17:43:13)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2020-09-14 (17:44:09)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  3. 2020-09-14 (17:43:36)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 1
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  4. 2020-09-14 (17:43:59)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 2
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  Informacja

  Data publikacji: 2020-09-09

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, informuje, że w wyniku prowadzonego naboru na stanowisko "Referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego" zatrudniona na tym stanowisku została:
  Wioletta Szczepaniak.
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2020-09-09
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść: Robert Szczepaniak

  1. 2020-09-09 (10:25:42)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2020-09-09 (10:25:47)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Data publikacji: 2020-08-18

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  Referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

  I. Niezbędne wymagania :
  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Niekaralny.
  3. Korzysta z pełni praw publicznych.
  4. Wykształcenie wyższe.
  5. Umiejętność obsługi komputera.
  6. Znajomość następujących przepisów prawa:
  - ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t. j. Dz.U. z 2020r. poz 808 z późniejszymi zmianami),
  - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 111 z późniejszymi zmianami),
  - ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 2407 z późniejszymi zmianami),
  - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U. z 2020r . poz. 256 z późniejszymi zmianami).
  7. Umiejętność analizy i weryfikacji danych .

  II. Wymagania dodatkowe .
  1. Podstawowa znajomość obsługi programów komputerowych związanych z zakresem wykonywanych zadań, tj. świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia alimentacyjne, CAS
  2. Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  3.Umiejętność samodzielnej organizacji pracy na stanowisku.
  4. Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
  5.Odpowiedzialność, systematyczność, dokładność w działaniu.

  III. Zadania wykonywane na stanowisku
  1.Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków wraz z odpowiednimi załącznikami na świadczenia rodzinne i wychowawcze.
  2.Przygotowanie i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych.
  3. Przygotowywanie list wypłat świadczeń.
  4.Prowadzenie postępowań związanych z odwołaniem od decyzji świadczeń rodzinnych , świadczeń alimentacyjnych , świadczeń wychowawczych.
  5. Wprowadzanie danych do bazy komputerowej Działu.
  6.Sporządzanie bilansów potrzeb i sprawozdań w sprawach świadczeń rodzinnych ,świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
  7. przygotowywanie i prowadzenie korespondencji.

  IV.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
  1.    Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 78-300 Świdwin;
  2.    Zatrudnienie od września 2020 roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
  3.    Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat,
  4.    Rodzaj umowy: umowa o pracę,
  5.    Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
  6.    Budynek biurowy jest jednopiętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, posiada windę krzesełkową.

  V.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu lipcu 2020 r. tj. miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie był nie niższy niż 6%.

  VI.    Wymagane dokumenty:
  1.    list motywacyjny,
  2.    życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  3.    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  4.    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  5.    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  6.    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  7.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  8.    oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
  9.    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
  10.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z prowadzoną rekrutacją.
  Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzulę: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ……. .

  VII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1.    Oferty należy składać osobiście w sekretariacie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie przy ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko: Referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego umieszczonym na kopercie w terminie do dnia  28.08.2020r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do MOPS w Świdwinie ).
  2.    Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3.    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert , zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
  VIII.    Informacje dodatkowe:
  1.    Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Kierownika MOPS w Świdwinie.
  2.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 3652629
  3.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  4.    Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka: www.swidwin.mopsinfo.pl, Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip-swidwin.mopsinfo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. Ośrodka.

  Anna Zdunek
  Kierownik MOPS w Świdwinie

  Załączniki:

  1. Załącznik 1 (plik doc 46KB)
  2. Załącznik 2 (plik docx 13KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2020-08-18
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść: Robert Szczepaniak

  1. 2020-08-18 (09:04:43)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2020-08-18 (09:05:36)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  3. 2020-08-18 (09:05:12)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik 1
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  4. 2020-08-18 (09:05:27)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik 2
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  Informacja

  Data publikacji: 2020-08-06

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, informuje, że w wyniku prowadzonego naboru na stanowisko księgowej zatrudniona na tym stanowisku została:
  Justyna Wojskonowicz.

  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2020-08-06
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść: Robert Szczepaniak

  1. 2020-08-06 (09:21:14)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2020-08-06 (09:21:19)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ (KSIĘGOWEGO)

  Data publikacji: 2020-07-08

  I.    Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie 78-300 Świdwin, ul. Podwale 2
  II.    Określenie stanowiska urzędniczego: Księgowa ( księgowy) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie
  III.    Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

  Wymagania niezbędne:
  1.    obywatelstwo polskie,
  2.    pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  3.    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe;
  4.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  5.    wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne zgodne z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku, dwuletni staż pracy na stanowisku księgowej.

  Wymagania dodatkowe:
  1.     znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,
  2.   znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  3.    znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, KPA,
  4.    znajomość zasad finansowania zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych , wychowawczych,dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych
  5.    umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programów, księgowych, sprawozdawczych i bankowych,
  6.    znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
  7.    odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

  IV.    Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
  1.    prowadzenie rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2.    przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych,
  3.    przygotowywanie danych do rozliczeń z ZUS i US,
  4.    prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
  5.    prowadzenie analityki do kart syntetycznych według zadań własnych i zadań zleconych,
  6.    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
  7.    sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
  8.    przygotowywanie rozliczeń środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów,
  9.    przygotowywanie rozliczeń zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  10.    gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  11. Realizacja wypłaty świadczeń klientom Ośrodka w Kasie MOPS,
  12. Sporządzanie raportów kasowych
  13.    wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika MOPS należą do kompetencji księgowego,

  V.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
  1.    Miejsce wykonywania pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 78-300 Świdwin;
  2.    Zatrudnienie od sierpnia 2020 roku z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,
  3.    Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat,
  4.    Rodzaj umowy: umowa o pracę,
  5.    Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
  6.    Budynek biurowy jest jednopiętrowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, posiada windę krzesełkową.

  VI.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu czerwcu 2020 r. tj., miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie był nie niższy niż 6%.

  VII.    Wymagane dokumenty:
  1.    list motywacyjny,
  2.    życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  3.    kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
  4.    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  5.    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  6.    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu) poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
  7.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  8.    oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny);
  9.    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
  10.    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  11.    klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
  Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzulę: Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że ……. .

  VIII.    Miejsce i termin złożenia dokumentów:
  1.    Oferty należy składać osobiście w sekretariacie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie przy ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie  z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko księgowego umieszczonym na kopercie w terminie do dnia  22.07.2020r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu do MOPS w Świdwinie ).
  2.    Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3.    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert , zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

  IX.    Informacje dodatkowe:
  1.    Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem przez Kierownika MOPS w Świdwinie.
  2.    Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 3652629
  3.    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  4.    Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka: www.swidwin.mopsinfo.pl , Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip-swidwin.mopsinfo.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. Ośrodka.

  Anna Zdunek
  Kierownik Mops w Świdwinie

  Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (plik doc 46KB)
  2. Załącznik nr 2 (plik docx 17KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2020-07-08
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść: Robert Szczepaniak

  1. 2020-07-08 (10:14:06)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ (KSIĘGOWEGO)
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2020-07-08 (10:16:25)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEJ (KSIĘGOWEGO)
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  3. 2020-07-08 (10:14:56)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 1
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  4. 2020-07-08 (10:15:15)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 2
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  Ogłoszenie o naborze do pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej

  Data publikacji: 2020-03-05

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie poszukuje chętnych do pełnienie funkcji kuratora dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym (art. 184 kodeks rodzinny i opiekuńczy)

  Zadaniem kuratora jest:
  - reprezentowanie osoby nieobecnej w prowadzonym postępowaniu administracyjnym,
  - ochrona praw osoby , która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw,
  - ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomienie jej o stanie spraw,
  - odbieranie korespondencji za osobę nieobecną .

  Wymagania:
  - osoba pełniąca funkcję kuratora dla osoby nieobecnej powinna posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  - kandydat na kuratora powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie ej funkcji oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
  Wymagane dokumenty
  Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2:
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej,
  - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni
  praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Dodatkowe informacje
  Sprawowanie funkcji kuratora ma charakter społeczny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie nie przewiduje wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji.
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2020-03-05
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść: Robert Szczepaniak

  1. 2020-03-05 (11:26:53)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Ogłoszenie o naborze do pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2020-03-05 (11:27:02)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Ogłoszenie o naborze do pełnienie funkcji kuratora dla osoby nieobecnej
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  INFORMACJA

  Data publikacji: 2019-01-08

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2, 78-300 Świdwin, informuje, że w wyniku prowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - zastępca kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie, zatrudniona na tym stanowisku została:

  * Pani Anna Zdunek, zam. Świdwin, ul. Nowa 3

  Pani Anna Zdunek wykazała się najlepszą wiedzą z zakresu postępowania administracyjnego i przepisów ustawy o pomocy społecznej, oraz wykazała się największym doświadczeniem w zakresie zarządzania jednostkami pomocy społecznej.
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2019-01-08
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2019-01-08 (19:58:00)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: INFORMACJA
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2019-01-08 (19:58:37)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: INFORMACJA
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  3. 2019-01-08 (20:01:04)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: INFORMACJA
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat

  Data publikacji: 2018-11-30

  KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE
  UL. PODWALE 2, 78-300 ŚWIDWIN
  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  ZASTĘPCA KIEROWNIKA
  W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDWINIE - 1 etat

  1. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie: wyższe
  2) udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.), w tym 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
  3) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  4) obywatelstwo polskie,
  5) nieposzlakowana opinia,
  6) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  8) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o pomocy społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeniach wychowawczych, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy 9) wiedza ogólna z zakresu księgowości i zamówień publicznych,
  10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
  11) znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
  12) inicjatywa, odpowiedzialność, skuteczność działania, umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów osobowych,
  13) umiejętność pracy pod presją czasu.


  2. Wymagania dodatkowe:
  1 umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  2) ukończone kursy i szkolenia w zakresie pomocy społecznej,
  3) umiejętność sporządzania projektów decyzji administracyjnych,
  3) umiejętność planowania i organizacji pracy, komunikatywność, sumienność, samodzielność.

  3. Zakres wykonywanych zadań i czynności na stanowisku:

  1. Organizowanie i koordynowanie zadań podległych komórek organizacyjnych oraz bezpośredni nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzoną Strukturą Organizacyjną Ośrodka.
  2. Odpowiedzialność za prawidłowe wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przewidzianym przez ustawę o pomocy społecznej oraz przepisów związanych z realizacją tej ustawy w okresie zastępstwa za Kierownika Działu Pracy Socjalnej i Pomocy Instytucjonalnej oraz pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych.
  3. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie wpływających skarg i odwołań oraz gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji w tym zakresie.
  4. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie pomocy społecznej.
  5. Odpowiedzialność i prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Ośrodek.
  6. Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.
  7. Nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej.
  8. Uprawnienie do wnioskowania o premie, nagrody, wyróżnienia oraz kary porządkowe i dyscyplinarne pracowników.
  9. Zadania w zakresie nadzoru i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej i krajowych.
  10. Bieżące analizowanie oraz zgłaszanie wniosków dotyczących aktualizacji dokumentów wewnętrznych Ośrodka.
  11. Nadzór nad terminowym załatwianiem przez Działy spraw interesantów oraz terminowym załatwianiem skarg i wniosków przez nich wnoszonych.
  12. Odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej.
  13. Koordynacja i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
  14. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  15. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwinie
  16. Inne czynności zlecone przez Kierownika.

  4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1) płaca zasadnicza: od 3.000 zł do 3.500 zł,

  2) dodatek za wieloletnią pracę: miesięcznie 1 % za jeden rok pracy ( maksymalnie 20 % płacy zasadniczej ),
  3) dodatek funkcyjny zgodnie z regulaminem wynagradzania
  4) miejsce: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale2.
  5) zatrudnienie w wymiarze: pełny etat,
  6) zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
  7) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się
  8) stanowiska pracy nie są przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim
  9) prowadzenie czynności kontrolnych poza siedzibą Ośrodka.

  5. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys - curriculum vitae zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z późn.zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2) list motywacyjny,
  3) kserokopie świadectw pracy,
  4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe
  8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
  10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
  11) ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy,
  12) dokumenty potwierdzające staż pracy pracownika samorządowego
  13) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  14) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


  Wymiar czasu pracy: 1 (cały) etat
  W czasie zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) .
  Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.
  Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę grudzień 2018 r.
  Umowa o pracę na czas nieokreślony zostanie poprzedzona umową na okres sześciu miesięcy i umową na czas określony jednego roku.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych osobiście w zamkniętej zaadresowanej kopercie w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie 78-300 Świdwin, ul. Podwale 2 , z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w terminie do dnia 14.12.2018 r. do godz. 14.00 Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.
  Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej (http://www.swidwin.mopsinfo.pl - w zakładce nabory na stanowiska) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.
  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Administracyjno - Kadrowym Ośrodka przez okres 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatom.
  Po upływie okresu 7 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie w miesiącu październiku 2018 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kształtuje się na poziomie powyżej 6%.

  Załączniki:

  1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 32KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-11-30
  Dane wprowadził(a): Robert Szczepaniak
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-11-30 (11:08:53)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  2. 2018-11-30 (11:10:05)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  3. 2018-11-30 (11:10:49)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  4. 2018-11-30 (11:12:37)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  5. 2018-12-04 (14:22:11)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  6. 2018-11-30 (11:09:34)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 1 etat
   Redaktor: Robert Szczepaniak
  7. 2018-11-30 (11:13:11)
   Opis zdarzenia: modyfikacja atrybutów załącznika: Kwestionariusz osobowy
   Redaktor: Robert Szczepaniak

  INFORMACJA

  Data publikacji: 2018-11-26

  W związku z prowadzonym naborem na stanowisko informatyka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie do dnia 05.11.2018r. dokumenty złożyły dwie osoby, przy czym jedna osoba nie spełniła wymogów formalnych.
  Na to stanowisko przyjęty został Robert Szczepaniak.
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-11-26
  Dane wprowadził(a): Mateusz Grzywacz
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-11-26 (14:11:02)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: INFORMACJA
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  2. 2018-11-26 (14:11:45)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: INFORMACJA
   Redaktor: Mateusz Grzywacz

  Informacja

  Data publikacji: 2018-10-25

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk, szczegóły naboru w załączonym pliku.

  Załączniki:

  1. Nabór (plik pdf 61KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-10-25
  Dane wprowadził(a): Mateusz Grzywacz
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-10-25 (10:40:17)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  2. 2018-10-25 (10:40:58)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  3. 2018-10-25 (10:40:47)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Nabór
   Redaktor: Mateusz Grzywacz

  Informacja

  Data publikacji: 2018-08-27

  Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 63KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-08-27
  Dane wprowadził(a): Mateusz Grzywacz
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-08-27 (10:51:40)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  2. 2018-08-27 (10:51:52)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  3. 2018-08-27 (10:58:39)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  4. 2018-08-27 (11:02:41)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  5. 2018-08-27 (11:02:53)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz

  Informacja

  Data publikacji: 2018-08-14

  Świdwin, 2018.08.14

  W związku z prowadzonym naborem na stanowisko referenta ds. administracyjno-gospodarczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie do dnia 13.08.2018r. n/w osoby złożyły ofertę pracy na w/w stanowisko:

  1. Monika Kazaniecka
  2. Dorota Filip
  3. Krystyna Glapa
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-08-14
  Dane wprowadził(a): Mateusz Grzywacz
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-08-14 (10:27:02)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  2. 2018-08-14 (10:27:06)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja
   Redaktor: Mateusz Grzywacz

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

  Data publikacji: 2018-08-03

  referent d/s administracyjno-gospodarczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

  I. Niezbędne wymagania:
  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Niekaralny.
  3. Korzysta z pełni praw publicznych.
  4. Wykształcenie średnie.
  5. Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę na w/w stanowisku .
  6. Posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku ref.d/s administracyjno-gospodarczym.
  7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  II. Dodatkowe wymagania:
  1. Umiejętność obsługi komputera oraz programów biurowych i internetu.
  2. Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, postępowania administracyjnego i przepisów bhp.
  3. Komunikatywność.
  4. Umiejętność współpracy z pracownikami.
  5. Posiada doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku urzędniczym.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Prowadzenie spraw inwestycji, remontów i konserwacji budynku MOPS.
  2) Zabezpieczenie p.pożarowe budynku MOPS. Właściwa gospodarka p.pożarowa.
  3) Zaopatrywanie pracowników obsługi w odzież roboczą i ochronną oraz prowadzenie gospodarki tą odzieżą.
  4) Prowadzenie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej sprzętu technicznego i urządzeń MOPS.
  5) Prowadzenie dokumentacji związanej z obrotem magazynowym.
  6) Codzienne wydawanie produktów żywnościowych z magazynu na podstawie dzień wcześniej złożonego zapotrzebowania.
  7) Wprowadzanie danych ewidencyjnych, edycja i wydruk decyzji w systemie informatycznym OPIEKA.


  IV. Warunki pracy i płacy:
  1) płaca zasadnicza: od 1900 zł do 2100 zł,
  2) dodatek za wieloletnią pracę: miesięcznie 1 % za jeden rok pracy ( maksymalnie 20 % płacy zasadniczej )
  3) miejsce: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.
  4) zatrudnienie w wymiarze: pełny etat,
  5) zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
  6) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się
  7) stanowiska pracy nie są przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim

  V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  VI. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny ( z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta, adresem mail - jeżeli kandydat posiada internet),
  2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników ( Dz,U, Nr 62 poz. 286 z późn. zm. ).
  3) dokument potwierdzający tożsamość.
  4) dokumenty poświadczające wykształcenie.
  5) referencje z poprzednich miejsc pracy z podaniem numerów telefonów osób udzielających referencji.
  6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia na zatrudnienie .
  7) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
  8) oświadczenie kandydata z posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  9) zaświadczenie o niekaralności ( przy zawieraniu stosunku pracy ),
  10) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub postępowanie skarbowe,
  11) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. poz. 168),
  12) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kopie zakresów czynności, kursy, szkolenia).


  VI. Informacja:
  Oferty, niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone.

  Oferty składa się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8 00 do 14:00 w terminie do dnia 13.08.2018r. do godziny 14.00.
  Koperta ma zawierać adnotację Konkurs - na stanowisko Referenta ds. administracyjno-gospodarczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 78-300 Świdwin.
  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do MOPS. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl /bip
  O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl/bio oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.


  Zatwierdzam
  Marian Dembiński Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Załączniki:

  1. kwestinariusz_osobowy_praca (plik doc 32KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-08-03
  Dane wprowadził(a): Mateusz Grzywacz
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-08-03 (09:03:41)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Kierownik Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  2. 2018-08-03 (09:04:01)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Kierownik Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  3. 2018-08-06 (08:03:00)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kierownik Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  4. 2018-08-06 (08:46:22)
   Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  5. 2018-08-03 (09:03:55)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: kwestinariusz_osobowy_praca
   Redaktor: Mateusz Grzywacz

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje:

  Data publikacji: 2018-07-20

  W dniu 03.07.2018r. ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj. Kierownika Dziennego Domu pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.
  Termin składania ofert kandydatów do pracy upłynął w dniu 16.07.2018r. W wyniku ogłoszenia wpłynęła jedna oferta.
  Oferta nie spełnia wymogów formalnych.
  W związku z powyższym na w/w stanowisko nie dokonano naboru.
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-07-20
  Dane wprowadził(a): Mateusz Grzywacz
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-07-20 (11:04:48)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  2. 2018-07-20 (11:04:55)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz

  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:

  Data publikacji: 2018-07-03

  Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwine ul. Podwale 2

  I. Niezbędne wymagania:
  1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
  4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
  5) umiejętność pracy pod presją czasu,
  6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
  7) znajomość przepisów prawa związanych z realizacją zadań na stanowisku na które dokonywamy jest nabór oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
  8) wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy, w tym trzy lata w jednostkach pomocy społecznej.
  9) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).
  10)Kwalifikacje zawodowe umożliwiające pracę na stanowisku kierowniczym w pomocy społecznej.
  11)Posiada dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
  12)Posiada znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.


  II. Dodatkowe wymagania:
  1) Znajomość zagadnień prawa pracy.
  2) Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych oraz umiejętność prowadzenia dokumentacji jednostek budżetowych.
  3) Znajomość zagadnień merytorycznych takich jak terapia zajęciowa, działalność kulturalno-rekreacyjna.
  4) Komunikatywność.
  5) Umiejętność współpracy z pracownikami.
  6) Posiada doświadczenie z zakresu organizowania zajęć z użytkownikami.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) Organizowanie spotkań okolicznościowych dla osób korzystających z DDPS.
  2) Sporządzanie wartości kalkulacji posiłku dziennego.
  3) Sporządzanie miesięcznego raportu z kalkulacji dziennych.
  4) Opracowanie planów pracy DDPS
  5) Wykonanie sprawozdań pracy DDPS.
  6) Nadzór nad pracą kuchni.
  7) Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu dyscypliny pracy przez wszystkich pracowników DDPS.
  8) Edycja i wydruk decyzji z przyznanych posiłków w DDPS

  IV. Warunki pracy i płacy:
  1) płaca zasadnicza: od 1900,00 zł do 2100 zł,
  2) dodatek funkcyjny : 10% najniższego wynagrodzenia zasadniczego
  3) dodatek za wieloletnią pracę: miesięcznie 1 % za jeden rok pracy (maksymalnie 20 % płacy zasadniczej)
  4) miejsce pracy: siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.
  5) czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515 w pełnym wymiarze czasu pracy.
  6) zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony.
  7) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się
  8) stanowiska pracy nie są przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim

  V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

  VI. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny (z podanym telefonicznym numerem kontaktowym oferenta, adresem mail - jeżeli kandydat posiada),
  2) kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunku pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników ( Dz.U z 1996r. Nr 62 poz. 286 z późn. zm. ).
  3) dokument potwierdzający tożsamość.
  4) dokumenty poświadczające wykształcenie.
  5) referencje z poprzednich miejsc pracy z podaniem numerów telefonów osób udzielających referencji.
  6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
  7) dokumenty potwierdzające 3-letni staż pracy i 3-letni staż w jednostkach pomocy społecznej,
  8) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
  9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  10) zaświadczenie o niekaralności ( przy zawieraniu stosunku pracy ),
  11) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub postępowanie skarbowe,
  12) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz.U. z 2005 r. poz. 168),

  VI. Informacja:
  Oferty, niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia lub niekompletne zostaną odrzucone.
  Oferty składa się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 8 00 do 1400 w terminie do dnia 16.07.2018r. do godziny 14.00.
  Koperta ma zawierać adnotację Konkurs - na stanowisko Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 78-300 Świdwin.
  Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu formularza do MOPS. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl/bip
  O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.
  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej swidwin.mopsinfo.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2.

  Zatwierdzam
  Marian Dembiński
  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie

  Załączniki:

  1. kwestinariusz_osobowy_praca (plik doc 15KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2018-07-03
  Dane wprowadził(a): Mateusz Grzywacz
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2018-07-03 (13:16:14)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  2. 2018-07-03 (13:16:46)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze:
   Redaktor: Mateusz Grzywacz
  3. 2018-07-03 (13:16:36)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: kwestinariusz_osobowy_praca
   Redaktor: Mateusz Grzywacz

  Informacje o wyniku naboru

  Data publikacji: 2017-03-02

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ul. Podwale 2 informuje,że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta d/s świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego dokonano wyboru i zatrudniono Panią Annę Urszulę Kubów-Pisula zam. 78-300 Świdwin, ul. Kombatantów Polskich 3A/11.

  W/w w toku postępowania rekrutacyjnego osiągnęła największą ilość punktów.
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2017-03-02
  Dane wprowadził(a): Marian Dembiński
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2017-03-02 (09:06:12)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacje o wyniku naboru
   Redaktor: Marian Dembiński
  2. 2017-03-02 (09:06:19)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacje o wyniku naboru
   Redaktor: Marian Dembiński

  Informacja

  Data publikacji: 2017-02-28

  Świdwin, 2017.02.27

  W związku z prowadzonym naborem na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych,świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie do dnia 24.02.2017r n/w osoby złożyły ofertę pracy na w/w stanowisko:

  1) Ewelina Pieda zam. Półchleb 3 78-300 Brzeźno
  2) Agnieszka Halina Grzywacz zam. 78-300 Świdwin ul. Ks. J. Popiełuszki 1/3
  3) Michał Metryka zam. 78-300 Świdwin ul. Parkowa 1/77
  4) Anna Kubów-Pisula zam.78-300 Świdwin ul. Kombatantów Polskich 3A/11
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2017-02-28
  Dane wprowadził(a): Marian Dembiński
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2017-02-28 (08:00:10)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacja
   Redaktor: Marian Dembiński
  2. 2017-02-28 (08:00:15)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacja
   Redaktor: Marian Dembiński

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  Data publikacji: 2017-02-14

  Świdwin, dnia 14 luty 2017r.


  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie, ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin

  I. Podstawowe wymagania:
  1) Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) osoba nie karana za przestępstwa umyślne,
  4) umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,
  5) umiejętność pracy pod presją czasu,
  6) znajomość programów i technik komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,
  7) znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce:
  a) ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  b) ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  c) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
  d) ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
  e) ustawa z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych,
  f) ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  8) wykształcenie wyższe,
  9) dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539). .

  II. Dodatkowe wymagania:
  biegła umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego,
  obsługa programów komputerowych
  łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
  umiejętność analizy dokumentów,
  kreatywność, komunikatywność, dokładność,
  zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań
  III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych , świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych
  sporządzanie comiesięcznych list wypłat i przelewów zasiłkowych,
  sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
  prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca z sądem oraz komornikami,
  sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
  przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie wysokości świadczeń.
  IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin
  stanowisko pracy: referent ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
  1) czas pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7 15 do 15 15 w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  3) praca wykonywana na przemian w pozycji siedzącej i stojącej, wymagająca przemieszczania się,
  4) stanowiska nie są przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim,
  5) praca przy komputerze przekraczająca 4 godz.,

  V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdwinie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  VI. Wymagane dokumenty:
  życiorys,
  CV,
  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
  inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  kopie świadectw pracy,
  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
  klauzula o wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór
  VII. Składanie ofert:
  Oferty zawierające wymienione dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie , ul. Podwale 2 , 78-300 Świdwin do dnia 24.02.2017r. do godz. 1500 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  Oferta pracy na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego
  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
  Osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną poinformowane telefonicznie lub mailem o następnych merytorycznych etapach naboru.
  Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie
  Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie Marian Dembiński
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2017-02-14
  Dane wprowadził(a): Marian Dembiński
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2017-02-14 (14:21:19)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
   Redaktor: Marian Dembiński
  2. 2017-02-14 (14:21:27)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
   Redaktor: Marian Dembiński

  Informacje o wyniku naboru

  Data publikacji: 2016-04-04

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie informuje , że w wyniku prowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk , wybrano Pana Mateusza Grzywacza , zam. Świdwin.
  Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagane kryteria. Wykazał się wiedzą z zakresu przepisów postępowania administracyjnego , przepisów dotyczących postępowań prowadzonych przez Ośrodek oraz znajomością systemów informatycznych i aplikacji aplikacji dziedzinowych wykorzystywanych w Ośrodku.
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2016-04-04
  Dane wprowadził(a): Marian Dembiński
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2016-04-04 (08:54:33)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informacje o wyniku naboru
   Redaktor: Marian Dembiński
  2. 2016-04-04 (08:54:52)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Informacje o wyniku naboru
   Redaktor: Marian Dembiński

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Data publikacji: 2016-03-10

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdwinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk , szczegóły naboru w załączonym pliku.

  Załączniki:

  1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (plik doc 31KB)
  Metryka publikacji

  Data opublikowania: 2016-03-10
  Dane wprowadził(a): Marian Dembiński
  Odpowiedzialna/y za treść:

  1. 2016-03-10 (09:03:21)
   Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Marian Dembiński
  2. 2016-03-10 (09:06:19)
   Opis zdarzenia: opublikowanie: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Marian Dembiński
  3. 2016-03-10 (09:06:07)
   Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
   Redaktor: Marian Dembiński
  Projekty. OPS Góra

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

  Powrót

  Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra

  Data publikacji: 2021-03-29  Od 1.05.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.01.01-02-0024/20 Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

  Beneficjent projektu: Gmina Góra
  Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

  Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, pokój nr
  Tel/fax: 65-543-22-01, 65-544-21-03 ; e-mail: biuro@opsgora.com.pl
  Strona www: www.opsgora.pl

  Cel główny:
  Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, zwiększenie szans na wypełnianie w pełni ról społecznych oraz wspieranie samodzielności i autonomii 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Góra poprzez zastosowanie szerokiego i zindywidualizowanego wsparcia.

  Cele szczegółowe:
  1.Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród wszystkich uczestników projektu poprzez zastosowanie szerokiego wsparcia w ramach ścieżek reintegracji dla 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia.
  2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny poprzez pracę 2 zatrudnionych asystentów rodziny, wsparcie specjalistyczne oraz warsztaty kompetencji społecznych.
  3. Pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny poprzez pracę zatrudnionych 2 asystentów rodziny, wsparcie specjalistyczne oraz warsztaty kompetencji społecznych.
  4. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i uniezależnienie się od pomocy społecznej, nabycie umiejętności gospodarowania zasobami rodziny poprzez warsztaty kompetencji społecznych w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego.
  5. Korygowanie postaw w celu pełnienia właściwych ról społecznych oraz terapia uzależnień poprzez pracę coucha z osobami lub rodzinami korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, wśród nich z problemami alkoholowymi.
  Planowane efekty: znaczna poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienie ich zdolności aktywnego uczestnictwa w życiu, podniesienie funkcji wychowawczo - opiekuńczych rodzin, wyjście z kręgu uzależnienia od pomocy społecznej i nabycie kompetencji społecznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

  Okres realizacji projektu: 01.05.2021r do 30.04.2023r
  Całkowita wartość projektu:1 018 063,15 zł
  Kwota dofinansowania: 857.063,15 zł