Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekty ❯ Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Projekty"

Projekty

Ikonka symbolizująca artykuł

Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra

2021-03-29


Od 1.05.2021r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze realizuje projekt RPDS.09.01.01-02-0024/20 Aktywne wsparcie socjalne w Gminie Góra współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja. Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne.

Beneficjent projektu: Gmina Góra
Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, pokój nr
Tel/fax: 65-543-22-01, 65-544-21-03 ; e-mail: biuro@opsgora.com.pl
Strona www: www.opsgora.pl

Cel główny:
Podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, zwiększenie szans na wypełnianie w pełni ról społecznych oraz wspieranie samodzielności i autonomii 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminę Góra poprzez zastosowanie szerokiego i zindywidualizowanego wsparcia.

Cele szczegółowe:
1.Nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji osobistych, życiowych i społecznych, w tym podniesienie poczucia własnej wartości wśród wszystkich uczestników projektu poprzez zastosowanie szerokiego wsparcia w ramach ścieżek reintegracji dla 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia.
2. Wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny poprzez pracę 2 zatrudnionych asystentów rodziny, wsparcie specjalistyczne oraz warsztaty kompetencji społecznych.
3. Pomoc w integracji rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny poprzez pracę zatrudnionych 2 asystentów rodziny, wsparcie specjalistyczne oraz warsztaty kompetencji społecznych.
4. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i uniezależnienie się od pomocy społecznej, nabycie umiejętności gospodarowania zasobami rodziny poprzez warsztaty kompetencji społecznych w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego.
5. Korygowanie postaw w celu pełnienia właściwych ról społecznych oraz terapia uzależnień poprzez pracę coucha z osobami lub rodzinami korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, wśród nich z problemami alkoholowymi.
Planowane efekty: znaczna poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzmocnienie ich zdolności aktywnego uczestnictwa w życiu, podniesienie funkcji wychowawczo - opiekuńczych rodzin, wyjście z kręgu uzależnienia od pomocy społecznej i nabycie kompetencji społecznych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Okres realizacji projektu: 01.05.2021r do 30.04.2023r
Całkowita wartość projektu:1 018 063,15 zł
Kwota dofinansowania: 857.063,15 zł
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO