ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Logo funduszy europejskich - program Regionalny, Dolny Śląsk. Link do strony: funduszeeuropejskie.gov.pl

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 r.

2024-02-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 roku  przyjmowane są wnioski o jednorazową pomoc finansową w postaci dodatku osłonowego.

Wzór wniosku o dodatek osłonowy  do pobrania w załączniku!!!

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w OPS w Górze, biura 18, 28, 33 bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W OPS wnioski można składać w dni robocze; w poniedziałki od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy w 2024 r."

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2024 (plik pdf 1174KB)
 2. Klauzula RODO - dodatek osłonowy (plik pdf 440KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2024-02-12
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 646 750,00 zł na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Uzyskane dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zadaniem Programu jest poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnościami w szczególności poprzez:

 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Czytaj całość artykułu "Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024"

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2024 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy

2024-01-30

Załączniki:

 1. Harmonogram zajęć terapeutycznych w 2024 roku z zakresu przemocy dla osób doświadczających przemocy (plik pdf 249KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających

2024-01-03

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Czytaj całość artykułu "Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających"

Ikonka symbolizująca artykuł

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-12-14
Logo flaga i godlo PL

Gmina Góra/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, że w dniach od 18.12.2023r. do 22.12.2023r. przyjmowane będą karty zgłoszeniowe do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie i korzystaniem z bezpłatnych usług asystenta osobistego proszone są o zapoznanie się z Regulaminem „Naboru i uczestnictwa w Programie asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Czytaj całość artykułu "„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Załączniki:

 1. Regulamin „Naboru i uczestnictwa w Programie asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024 (plik pdf 379KB)
 2. Załącznik 1 do Regulaminu - Karta zgłoszenia (plik docx 182KB)
 3. Załącznik 2 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO (plik docx 171KB)
 4. Załącznik 3 do Regulaminu - Klauzula informacyjna RODO OPS (plik pdf 204KB)
 5. Załącznik 4 do Regulaminu - Karta realizacji usług (plik docx 174KB)
 6. Załącznik 5 do Regulaminu - Ewidencja biletów komunikacji (plik docx 101KB)
 7. Załącznik 6 do Regulaminu - Ewidencja przebiegu pojazdu (plik docx 102KB)
 8. Załącznik 7 do Regulaminu - Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego — edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (plik pdf 259KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ANKIETA ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE GÓRA

2023-12-11

Gmina Góra zamierza przystąpić do projektu finansowanego w ramach funduszy europejskich ,,Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych. Poniższa ankieta umożliwi opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w gminie Góra oraz posłuży do przygotowania wstępnego modelu (katalogu nowych usług) przyszłej instytucji – CUS w gminie Góra.

Link do ANKIETY ZAPOTRZEBOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE W GMINIE GÓRA

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od 1.01.2024r.

2023-12-08

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr LXIX/609/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 listopada 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 08.12.2023r, poz. 6675) zmieniającą Uchwałę  nr XVII/165/20 Rady Miejskiej Góry  z dnia 28 lutego 2020r (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 11.03.2020r, poz. 1950) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 stycznia 2024 r. zmienia się odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych. Uchwały w załączeniu.

Załączniki:

 1. Uchwała nr XVII/165/20 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 lutego 2020r. (plik pdf 194KB)
 2. Uchwała nr LXIX/609/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 listopada 2023 r. (plik pdf 195KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY - ankieta

2023-11-20

Zespół Interdyscyplinarny w Górze zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety. Ankieta jest anonimowa i posłuży do opracowania diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym.  Ankietę można wypełniać w terminie do 26.11.2023r.

http://badania.corigo.pl/ankieta/1062230/gora-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Stop przemocy - grafika
Ikonka symbolizująca artykuł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-06
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie usług opieki wytchnieniowej w roku 2024r. mogą złożyć deklarację uczestnictwa w programie do 14.11.2023r. Informujemy, że zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu, jest konieczne do diagnozy potrzeb w tym zakresie. Po zatwierdzeniu listy rekomendowanych wniosków przez właściwego Ministra, Gmina Góra będzie prowadziła nabór uczestników do programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w tym:

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program ma także na celu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W celu złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 zapraszamy w terminie do 14.11.2023r., do kontaktu osobistego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23 lub telefonicznego w godzinach funkcjonowania Ośrodka pod numerem tel. 65 543 22 01 wew. 46 lub 539 915 736.

Ikonka symbolizująca artykuł

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

2023-10-09
Logo FE - pomoc żywnościowa PL UE

Program, o którym wyżej mowa jest następcą  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  Opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ  uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 wyżej przywołanej ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Kwalifikowaniem do programu zajmują się pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy kwalifikowania , terminy dystrybucji będą ogłaszane w  kolejnych ogłoszeniach

Szczegóły w zakresie programu znajdują się na stronie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Ikonka symbolizująca artykuł

Urząd KNF - zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

2023-09-29

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego - jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Czytaj całość artykułu "Urząd KNF - zaprasza na webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów"

Grafika - werbinarium CEDUR

Załączniki:

 1. Program werbinarium - 23.11.2023 r. (plik pdf 612KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejowa Komunikacja Autobusowa

2023-09-06
Kolejowa Komunikacja Autobusowa - plakatKolejowa Komunikacja Autobusowa - plakatKolejowa Komunikacja Autobusowa - rozkład
Ikonka symbolizująca artykuł

Prośba o udział w badaniu odbiorców usług społecznych

2023-09-01

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Karty Dużej Rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

ul. Poznańska 23
56-200 Góra
tel. (65)543-22-01

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO