Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze

Powrót

Realizacja ustawy "Za Życiem"

Data publikacji: 2017-11-08

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860)
Od tego dnia można składać wnioski o:

1. objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.

Objęcie koordynacją przez asystenta rodziny.

Kto może złożyć wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny?

- Rodziny, w których ma się urodzić lub urodziło się ciężko chore dziecko (oznacza to ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu)
- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu
- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
- kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo schorzeniami zagrażającymi życiu

Jak skorzystać z uprawnień?

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę - brak kryterium dochodowego.

Co obejmuje poradnictwo udzielane podczas koordynacji?

Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala wnioskowany zakres wsparcia tj.:

- przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka
- wsparcia psychologicznego
- pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
- pomoc w docieraniu do specjalistycznych poradni lekarskich
- poradnictwo w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem
- poinformowanie o możliwości uzyskania pomocy materialnej
- pomoc we wnioskowaniu o ustalenie niepełnosprawności dziecka
- pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością
- pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień?

Aby uzyskać wsparcie asystenta należy złożyć pisemny wniosek. Wnioski można pobrać oraz złożyć w sekretariacie lub bezpośrednio u asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

- poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Jednorazowe świadczenie pieniężne

W jakiej sytuacji przysługuje świadczenie?


Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez rodzinę - brak kryterium dochodowego.

Kto może starać się o świadczenie?

Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek:

- matki lub ojca dziecka
- opiekuna prawnego
- opiekuna faktycznego.

W jakim terminie należy złożyć wniosek?

Ustawa, nie ogranicza prawa do świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Świadczenie przysługuje również dzieciom urodzonym w 2016r., jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Jakie dokumenty dołącza się do wniosku?

Podstawowym warunkiem otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego jest :

- zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, oraz
- zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka);

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

Ważne!

Jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu rodziny przy ubieganiu się o inne zasiłki

Co zrobić, aby otrzymać jednorazowe świadczenie pieniężne?

Aby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł należy złożyć pisemny wniosek. Wnioski można pobrać oraz złożyć w sekretariacie lub u asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze przy ul. Poznańskiej 23.

- poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00
- od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00


tel. 65 543 22 01

Wnioski do pobrania:
Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego
Oświadczenie

Załączniki:

  1. Wniosek o objęcie koordynacją przez asystenta rodziny (plik doc 37KB)
  2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik pdf 573KB)
  3. Oświadczenie (plik doc 21KB)